Näringsrik och välbalanserad jord ger finast plantor

Näringsrik och välbalanserad jord ger finast plantor

Plantorna kultiverades i växthus under sex veckor. Foto: Anna Sigge
En bra jord ska vara luftig för att ge tillräckligt med syre till rötterna. Foto: Anna Sigge
I testet fylldes tio krukor med respektive jord och i varje kruka såddes tio Tagetes-frön. Foto: Anna Sigge
En bra jord ska kunna hålla på vatten och luft samtidigt som den tillåter dränering så att rötterna kan trivas. Foto: Anna Sigge
Krukorna vattnades två gånger per vecka utan näringstillförsel. Foto: Anna Sigge
Tillväxten i de olika jordarna dokumenterades varje vecka. Foto: Anna Sigge
Odlingsresultat för plantorna i Hasselfors Gardens jord efter sex veckor. Foto: SLU
Odlingsresultat för plantorna i Granngårdens jord efter sex veckor. Foto: SLU
Två jordar med rotsystem: till vänster rotsystemet i Hasselfors Gardens jord efter 6 veckor. Till höger rotsystemet i Granngårdens jord efter 6 veckor. Foto: SLU
Laboratorietest

När man väljer jord till blomkrukor och odlingslådor är det viktigt att välja en näringsrik planteringsjord med en bra struktur. Testfakta har testat sex vanliga märken som finns i butik. Resultatet skiljer sig markant - men det måste inte kosta skjortan med bra jord.

Laboratorietest
Malin Hefvelin Publicerad: 17 Maj, 2024
Läs senare

Den viktigaste ingrediensen för en lyckad odling är utan tvekan jord. Men spelar det någon roll vilken sorts jord man väljer - jord som jord, eller? Nej, riktigt så enkelt är det inte. Det finns nämligen en rad olika sorter att välja på och det är stora skillnader mellan olika tillverkare.

För att utvärdera olika sorters planteringsjord anlitade Testfakta Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU för ett jämförande odlingstest och en näringsanalys. Lotta Nordmark är universitetsadjunkt vid SLU och testledare för laboratorietestet. Hon menar att en planteringsjord bör ha en god sammansättning av torv och andra material som håller under hela odlingssäsongen. Planteringsjord bör också vara gödslad så att de flesta växtslag kan ta upp och omsätta näringen under större delen av odlingssäsongen.

[PDF]

– Som konsument tror jag man ofta utgår från att en planteringsjord innehåller tillräcklig med växtnäring, men så är det inte alltid. Det är inte helt lätt att som konsument själv se vad som är en bra eller mindre bra planteringsjord, men Lotta tipsar om att titta på eventuellt tillverkningsdatum så att jorden inte är för gammal.  

Kväve, fosfor och kalium viktigast för växten.

De näringsämnen i planteringsjorden som är av störst betydelse för plantornas tillväxt är grundämnena kväve, fosfor och kalium. Kväve ger bra tillväxt med kraftiga plantor och frisk grön färg, fosfor bidrar till starka rötter och gynnar knoppbildning och blomning medan kalium behövs för vattenreglering och förbättrar växtens härdighet. Men det kan också bli för mycket av det goda - är koncentrationen av näringsämnen för hög eller i obalans kan det hindra upptag av andra näringsämnen och ge sämre tillväxt.

Den genomförda jordanalysen visade att Hammenhögs och Weibulls jordar hade för låga nivåer av kväve för att ge ett gott odlingsresultat. Fosfornivåerna var lägre än önskvärt i alla jordar förutom Hasselfors, medan kaliumnivåerna var tillräckliga. Efter skörd fanns det mycket lite kväve kvar i samtliga testjordar.

– Det visar på att plantorna använt all tillgänglig kväve under de sex odlingsveckorna och för en fortsatt odling hade mer kväve behövt tillföras i form av gödsel, förklarar Lotta Nordmark.

Lätt sur jord passar bäst för trädgårdsväxter.

Jordens surhetsgrad anges med ett pH-tal mellan 1 och 14. Ett värde under 7 är surare medan ett värde över 7 är mer basiskt. Har jorden ett högt pH-värde innehåller den förmodligen mycket kalk, medan mycket torv ger en surare jord.

Olika växter kan kräva olika pH-värde, som till exempel rhododendron som trivs i jord med ett lågt pH-värde medan pioner vill ha en kalkrik, basisk jord med högt pH. Generellt brukar man säga att ett pH på 5,8 anses vara optimalt för de flesta växtslagen och ett intervall mellan pH 5 och 7 ofta fungerar bra. Samtliga testade jordar ligger inom eller strax under och över detta intervall, där Wiksbo ligger högst med pH 7,4 och Plantagen lägst med pH 5,1.

Luftig eller fast jord?

Även jordens struktur är viktig för odlingsresultatet. Den regleras genom sammansättningen av huvudingredienserna torv, barkmull, sand och grus. En bra jord ska vara luftig för att ge tillräckligt med syre till rötterna och samtidigt kunna hålla vatten kvar utan att det rinner rakt igenom. Wiksbo, Hasselfors garden och Plantagen och hade alla en bra jordstruktur som inte sjönk ihop i krukorna under odlingsperioden. Granngården hade en tätare struktur med fler och fastare klumpar, något som hämmade rotsystemets syreupptagning.

Tillväxt/odlingsresultatet.

I testet mättes plantornas storlek, blad och blommor, i rotsystemets utveckling och i plantans vikt efter sex veckor, berättar Lotta Nordmark.

– Det mest intressanta med testets resultat var att det vi såg av jordens sammansättning, struktur och näringsinnehåll tydligt avspeglades i tillväxt och utveckling.

Hasselfors jord gav plantor med mycket bra tillväxt med välutvecklade plantor tack vare en bra jordstruktur och god näringssammansättning och utsågs till bäst i test. Även Wiksbo från Byggmax gav mycket goda odlingsresultat med en jämn och bra tillväxt med väl utvecklade plantor, liksom Plantagen, som båda får Testfaktas kvalitetsmärkning Verified.

Hammenhögs och Weibulls jord gav däremot en sämre tillväxt med gulgröna blad på grund av obalanserad sammansättning och näringsbrist. Sämst tillväxtresultat fick man med Granngårdens jord som gav små plantor med ett outvecklat rotsystem.

Planteringsjordarna från Wiksbo och Granngården är KRAV-märkta, något som bland annat innebär att materialet tas från områden där naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel inte har använts de senaste två åren. Testet visar också att en näringsrik jord inte behöver kosta särskilt mycket. Både Wiksbo och Plantagen tillhör de billigare i testet.

Fakta om testet

Testfaktas redaktion har låtit Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp genomföra ett jämförande laboratorietest av sex olika planteringsjordar. 100 tagetesfrön planterades i varje jordsort och efter sex veckors odling utan näringstillsatser skördades plantorna. Plantornas storlek, blad, blommor, vikt och utveckling av rotsystem betygsattes mellan 1 och 10 där 10 är högst, och resultatet viktades i ett sammanlagt betyg. SLU gjorde även en näringsanalys av de sex jordsorterna före och efter odlingsperioden.

Följande planteringsjordar har testats:

  • Hasselfors garden
  • Plantagen
  • Weibull
  • Hammenhögs
  • Wiksbo
  • Granngården

Två säckar av respektive fabrikat har införskaffats under februari månad 2024. Vid införskaffandet har särskild vikta lagts vid att jorden ska vara så kallad årsjord, alltså ej övervintrad jord. 

Odlingstestet
Två säckar per jordfabrikat blandades till en homogen blandning i ett större kärl. Därefter fylldes tio krukor på sex liter med jord från varje fabrikat. I varje kruka såddes tio frön av Tages (Tagetes Patula) för att säkerställa att minst fem frön per kruka skulle gro.

De 60 krukorna randomiserades på ett så kallat ebb-flodbord i växthus med klimatet inställt på 22°C. Fröna fick gro och plantorna växa till sig under en period på sex veckor. Krukorna vattnades med samma mängd vatten, utan näringsämnen, två gånger per vecka.

Tillväxten i de olika jordarna fotograferades och dokumenterades under hela tillväxtperioden med avseende på plantornas frodighet, jämnhet, bladens färg och blommornas utveckling. Efter sex veckors tillväxt gjordes en visuell slutbedömning av odlingsresultatet i de olika jordarna. Bedömningen omfattade både plantans utveckling ovan jord och rotsystemet.

För att även få ett objektivt mått på tillväxten skördades grönmassan ovan jord (blad, blommor och stjälkar) som vägdes i friskt och torkat tillstånd. Samtliga redovisade resultat är medelvärdet från tio odlade krukor per fabrikat.

Jordanalys
Prover från samtliga jordar analyserades med avseende på makro- och mikronäringsämnen, pH-värde och ledningstalet. Det viktigaste makro-näringsämnena är kväve, fosfor och kalium – alla viktiga för plantans tillväxt. En näringsrik jord måste innehålla tillräckligt av varje ämne men relationen dem emellan är också viktig.

Även mikro-näringsämnen som mangan, bor, järn och aluminium är viktiga för plantans utveckling men dessa behövs enbart i mikroskopiska mängder jämfört med makro-näringsämnena.

Men det räcker inte med att jorden är näringsrik. Flera faktorer har betydelse för hur växterna kan ta upp näringen. Till exempel pH-värdet och att det finns syre till rotandningen. Ett pH på 5.8 anses optimalt för de flesta växtslagen och ett intervall på 5.0–7.0 anses fungera bra.

Jordens struktur
I ett sista moment bedömde laboratoriet strukturen i de olika jordarna. En bra jord ska vara luftig för att ge tillräckligt med syre till rötterna och samtidigt kunna hålla vatten kvar utan att det rinner rakt igenom. Om jorden är för tät med större fastare klumpar hämmas syreupptagningen för rötterna.

Tolkning och betygsättning av testresultatet
Tolkning och betygsättning av testresultaten har gjorts i samråd med laboratoriet. Betygsättningen av de olika jordarna bygger endast på odlingsresultatet. Resultatet från jordanalysen har enbart använts som förklaring och vägledning till skillnaderna i odlingsresultat.

I det sammanvägda betyget har de olika delarna i odlingsresultatet viktats samman enligt följande:
Bedömning av frodighet, blad och blommor: 60 procent
Bedömning av rotsystemet: 20 procent
Tillväxt i vikt: 20 procent

Jord - en hel vetenskap

Jord som man köper i affären består huvudsakligen av torv som är nedbruten växtlighet, framför allt mossa. Den kombineras med en rad andra naturliga råvaror som bark, kompost, gödsel, kalk och sand för att få olika odlingsegenskaper. Förpackad jord säljs under en rad olika namn, men två av de vanligaste sorterna är såjord och planteringsjord.

Såjorden är luftig och näringsfattig för att skydda ömtåliga fröer från att övergödslas, samtidigt som den innehåller lite sand för att ge både frön och sticklingar stadga för rötterna.

Planteringsjorden innehåller ofta tillsatt gödsel, och är därmed betydligt mer näringsrik. Den har ett brett användningsområde och passar för allt från småplantor som har kommit förbi det känsliga stadiet till krukväxter, större utomhusodlingar och rabatter. Planteringsjord är oftast billigare än såjord. Förutom vanlig planteringsjord finns det också många olika sorters specialplanteringsjord som är anpassade till en viss typ av växter. Medelhavsjorden till exempel är luftig och samtidig stabil med tillsats av lera, barkmull och mineralgödsel, medan rhododendronjord har ett lågt ph-värde.

TABELL MED RESULTAT FRÅN TESTET

facebook Comments

Fler nyheter

Laboratorietest

Barnmat på burk – energibomb eller tomma kalorier?

Testfakta har låtit analysera färdig barnmat för 6–8 månaders bebisar. Testet visar på stora skillnader i energiinnehåll, fett och mineraler och att alla färdigrätter måste kompletteras med annan mat för att fylla barnets totala näringsbehov under dagen.

Laboratorietest

Håll drickan kall i värmen med en kylbox

Ljummen läsk och slokande sallader är inte skoj att plocka fram när det vankas lunch på stranden, men med en elektrisk kylbox håller sig picknickmaten fräsch även de varmaste dagar. Men några av dem tar lång tid att få ner i temperatur, och det är stor skillnad i hur mycket de rymmer i förhållande till sin storlek, visar Testfaktas test av tio termoelektriska kylboxar.

Laboratorietest

Stor smakvariation bland färdig bearnaise

Bearnaisesås är ett klassiskt tillbehör till grillat och stekt och hör i allra högsta grad sommaren till. I butikernas kyldiskar finns flera färdiglagade alternativ att välja bland, men det är stor skillnad på både smak och konsistens.

Laboratorietest

Konsistensen avgörande i smaktest av vegetariska bitar

Allt fler väljer att äta veganskt eller vegetariskt, åtminstone emellanåt. Ett snabbt och lätt sätt att laga en köttfri måltid är att använda ett vegetariskt köttsubstitut som till exempel vegobitar. Men är det någon skillnad mellan olika märken och är priset en garanti för bättre kvalitet? Testfakta har testat och analyserat vegobitar och ser att det sitter i själva tugget.

 

Laboratorietest

Klipp till på en batterigräsklippare inför sommaren

Lätt, tyst, enkel att använda och billigare än en bensingräsklippare. En batteridriven elgräsklippare har många fördelar, men det finns flera aspekter att ta hänsyn till när man väljer maskin. Och ingen modell är fulländad, utan man måste i de flesta fall välja mellan ett perfekt slutresultat och högre klipphastighet.

Laboratorietest

Kvalitet kostar när det gäller hantverksbyxor

Med ett par sköna, stretchiga hantverksbyxor blir arbetet både enklare och bekvämare. Vårt test visar att slitstarka byxor kostar mer men håller längre, och är därmed både mer ekonomiska i längden och samtidigt ett bättre miljöval.

Laboratorietest

Bästa brännan på burk - test av brun utan sol

Brun utan sol är ett enkelt knep för att få en solkysst ton utan att utsätta huden för skadliga UV-strålar - eller pigga upp sig när solen lyser med sin frånvaro. Testfaktas test av BUS-produkter i mousseform visar att det inte är de dyraste produkterna som är bäst.

Bästa försäkringen för din hund

Det finns betydande skillnader mellan försäkringsbolagens olika husdjursförsäkringar. Det visar Testfaktas stora jämförelse av olika hundförsäkringar. En helt vanlig hundägare kan spara tusentals kronor om året genom att välja rätt försäkringslösning.

Laboratorietest

Varma fötter med risk för överhettning

Testfaktas laboratorietest av eluppvärmda strumpor visar på stora skillnader i såväl pris som kvalitet och prestanda. Några blir till och med så varma att man riskerar att bränna sig om man inte är försiktig. Men testet visar också att det går att hitta en bra strumpa till ett rimligt pris.

Laboratorietest

Äkta honung var sockerdopad

Åtta av tio sorter kan klassas som äkta honung, med varierande kvalitet.

De två övriga lever inte upp till EU-kraven – och en av dem borde inte ens få kallas honung. Det visar Testfaktas laboratorieanalys av honung.

Laboratorietest

Mest kronljus för kronan

Den som köper ett riktigt kronljus får som regel ett högkvalitativt ljus som håller vad det lovar i form av brinntid och låga – oavsett vad det kostar. Testfaktas test visar också att det kan förekomma relativt stora variationer i brinntid i samma förpackning. 

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta.

TEMA CYKLA

Allt inför cykelsäsongen

Tester av elcyklar, cykelhjälmar, och andra cykelrelaterade produkter. Här hittar du även tips och guider.

TEMA SOVA

Allt för din nattsömn

Tester av sängar, bäddmadrasser och kuddar samt guider och artiklar om sömnrelaterade produkter.